Leveringsvoorwaarden Vloedbeld en Willems - Performance & Development

(hierna te noemen: VWPD)


Artikel 1: Toepasselijkheid

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van VWPD, alsmede op alle overeenkomsten tussen VWPD en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen 'opdracht'.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door VWPD.
  3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door VWPD schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht

Alle aanbiedingen en offertes van VWPD zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen VWPD en de opdrachtgever komt tot stand door (1) ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door VWPD van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en op uitvoering van werkzaamheden onder normale omstandigheden.


Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever

Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de (deel)opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de (deel)opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de (deel)opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.


Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om het beoogde resultaat te bereiken.Opdrachtnemer heeft het recht in geval van uitval om welke reden dan ook opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal met opdrachtgever in overleg gaan over deze wijziging(en). Opdrachtgever verstrekt tijdig alle voor een goede opzet en uitvoering van de opdracht benodigde informatie en faciliteiten. Opdrachtgever stelt medewerkers uit de eigen organisatie beschikbaar om de opdracht volgens de specificaties van de aanbieding tot een goed resultaat te laten komen.


Artikel 5: Prijzen

Alle aanbiedingen van VWPD zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6: Betaling

VWPD brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 14 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door VWPD. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is VWPD gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is VWPD gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten onverminderd alle aan haar toekomende rechten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming verplicht aan VWPD alle in redelijkheid gemaakte incassokosten te vergoeden.


Artikel 7: Opschorting en ontbinding

VWPD heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in faillissement geraakt zijn bedrijf staakt of aan derden overdraagt, of op enige andere wijze liquideert, onverminderd alle aan haar toekomende rechten.


Artikel 8: Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op de door VWPD uitgegeven materiaal berust bij VWPD tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VWPD zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Als opdrachtgever het eindproduct extern (aan derden) wil gebruiken/verkopen is hij verplicht daar aan opdrachtnemer toestemming voor te vragen. Wanneer opdrachtgever na eigendomsoverdracht wijzigingen aanbrengt in het eindproduct heeft hij de plicht alle verwijzingen naar opdrachtnemer te verwijderen.


Artikel 9: Geheimhouding

De opdrachtgevers zullen aan VWPD al die kennis en informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de opdracht. VWPD verplicht zich zowel tijdens als na het einde van de overeenkomst, tot geheimhouding van gegevens over de klant die logischerwijs haar opdrachtgever(s) zou kunnen schaden.


Artikel 10: Aquisitie

Na sluiting van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, is opdrachtnemer gerechtigd de firmanaam van opdrachtgever op haar klantenlijst te plaatsen. Opdrachtnemer mag een beknopte beschrijving maken van de uitgevoerde opdracht om te gebruiken bij acquisitie van nieuwe klanten.


Artikel 11: Aansprakelijkheid


11.1 VWPD is naar redelijkheid en billijkheid aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid deskundigheid en vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.


11.2 VWPD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegen de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.


11.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 5.000,- Eventuele aanspraken van opdrachtgever dienen binnen een half jaar na het ontstaan van de schade schriftelijk te zijn ingediend.


11.4 VWPD zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

  • enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.
  • onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever.
  • schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van toeleveranciers van opdrachtgever.
  • schade die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de resultaten van de werkzaamheden die opdrachtnemer heeft verricht.
  • kosten of schade die direct of indirect ontstaan zijn door schending van octrooien, licenties en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de schending van de hiervoor bedoelde rechten.


11.6 VWPD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.


11.7 VWPD zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.


Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen VWPD en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.